RELX NANO2 GARDEN IS HEART

    350.00฿

    RELX NANO2: การประกาศข่าวประเสริฐ  ด้วยนาโนเทคโนโลยี่ที่ได้รับการแจ้งเตือน RELX ZERO หรืออาจจะดีกว่าเล็กน้อย
    อีกทั้งยังมีขนาดเล็กมาก

    (3% นิโคติน)
    (ระดับเด็ด 3)